(Vietnamese below)

Thank you for your interest and visit our website. We respect and are committed to protecting the privacy of your information.

This Privacy Policy will explain how we receive, use and (in certain circumstances) disclose your personal information.

Protecting your personal data and building your trust is a very important issue for us. Therefore, we will use the name and other information relating to you in accordance with the content of the Privacy Policy. We only collect the necessary information related to the purchase transaction.

We will keep the customer's information for the time required by law or for any purpose. You can access the website and the browser without having to provide personal details. At that time, you are anonymous and we can not know who you are if you do not log into your account.

 

1. Collect personal information

- We collect, store and process your information for the purchase process and for subsequent notices relating to the order, and to provide the service, including some personal information: Name, gender, date of birth, email, address, shipping address, telephone and fax numbers, payment details, payment details by card or bank account details.

- We will use the information you have provided to process your order, provide the services and information requested through the website and upon your request.

- Moreover, we will use that information to manage your account; Verify and conduct online transactions, identify visitors to the web, research demographics, send information including product information and services. If you do not want to receive any of our marketing information you can refuse at any time.

- We may transfer the name and address to a third party for delivery to you (eg courier or vendor).

- Your order details are kept by us but for security reasons we do not publish directly. However, you can access information by logging into the account on the web. Here, you will see your order details, received products and sent items, and email, bank and newsletters that you set up for long-term tracking.

- You are committed to the privacy of your personal data and are not permitted to disclose to third parties. We do not bear any responsibility for misuse of passwords if this is not our fault.

- We may use your personal information to market research. All details will be hidden and only used for statistics. You can refuse your participation at any time.

 

2. Security

- We take appropriate technical and security measures to prevent unauthorized or unlawful access or loss or destruction or damage to your information.

- We advise you not to include details of payments to anyone by e-mail, we are not responsible for losses you may incur in exchanging your information. Guests via internet or email.

- You absolutely do not use any programs, tools or other forms to interfere with the system or alter the data structure. It is strictly forbidden to distribute, disseminate or encourage any activity that interferes with, disrupts or infiltrates data of the website system. All violations will be deprived of all rights and will be prosecuted if necessary.

- All transaction information will be kept confidential, but if required by law, we will be required to provide this information to law enforcement agencies.

The terms, conditions and contents of this website are governed by the laws of Vietnam and by the courts of Vietnam.

 

3. Customer benefits

- You have the right to request access to your personal data, have the right to request that we correct errors in your data at no charge. At any time you also have the right to request that we cease using your personal data for marketing purposes.

 

****************************************************************


Cảm ơn bạn vì đã quan tâm và ghé thăm trang web của chúng tôi. Chúng tôi coi việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu nhằm tạo điều kiện mua hàng trực tuyến tốt nhất cho bạn.

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những dữ liệu nào chúng tôi thu thập, tại sao 
chúng tôi thu thập và những gì chúng tôi làm với dữ liệu đó.

Bảo vệ thông tin cá nhân và tạo sự tin cậy với bạn là một việc có vai trò và giá trị rất quan trọng với 
chúng tôi. Do đó, chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua hàng, và 
sử dụng theo nội dung của Chính sách Bảo mật.

Chúng tôi sẽ giữ dữ liệu thông tin của bạn trong khoảng thời gian theo luật pháp. Bạn có thể truy cập 
trang web và trình duyệt mà không cần phải cung cấp thông tin cá nhân. Khi đó, bạn sẽ vô danh và 
chúng tôi không thể biết bạn là ai nếu bạn không đăng nhập vào tài khoản của mình.

 

1. Thu thập dữ liệu cá nhân:

- Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của bạn cho quá trình mua hàng, cho những thông báo sau 
này và để cung cấp dịch vụ. Chúng tôi không giới hạn thông tin cá nhân: danh hiệu, tên, giới tính, ngày 
sinh, email, địa chỉ, địa chỉ giao hàng, số  điện thoại, fax, chi tiết thanh toán, chi tiết thanh toán bằng thẻ
hoặc chi tiết tài khoản ngân hàng.

- Chúng tôi sẽ dùng thông tin bạn đã cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp các dịch vụ và thông tin 
yêu cầu thông qua trang web và theo yêu cầu của bạn

- Hơn nữa, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin để quản lý tài khoản của bạn, xác minh và tiến hành các giao 
dịch trực tuyến, xác định khách truy cập web, nghiên cứu nhân khẩu học, gửi thông tin về sản phẩm và 
dịch vụ. Nếu bạn không muốn nhận bất kỳ thông tin nào từ chúng tôi, bạn có thể từ chối bất cứ lúc nào.

- Chúng tôi có thể chuyển tên và địa chỉ cho bên thứ ba để họ giao hàng cho bạn (ví dụ cho bên chuyển 
phát nhanh hoặc nhà cung cấp).

- Chi tiết đơn đặt hàng của bạn được chúng tôi lưu giữ nhưng vì lý do bảo mật nên chúng tôi không công 
khai trực tiếp được. Tuy nhiên, bạn có thể tiếp cận thông tin bằng cách đăng nhập tài khoản trên trang 
web. Tại đây, bạn sẽ thấy chi tiết đơn đặt hàng của mình, những sản phẩm đã nhận và những sản phẩm 
đã gửi và chi tiết email, ngân hàng và bản tin mà bạn đặt theo dõi dài hạn. 

- Bạn cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân và không được phép tiết lộ cho bên thứ ba. Chúng tôi không chịu 
bất kỳ trách nhiệm nào cho việc dùng sai mật khẩu nếu đây không phải lỗi của chúng tôi.

- Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để thực hiện nghiên cứu thị trường. Tất cả chi tiết sẽ
được giữ kín và chỉ được sử dụng cho thống kê. Bạn có thể từ chối tham gia bất cứ lúc nào.

 

2. Bảo mật

- Chúng tôi có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp 
luật hoặc mất mát hoặc tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của bạn. 

- Chúng tôi khuyên bạn không nên trao đổi thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng email, 
để tránh rò rỉ thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những thiệt hại bạn phải chịu khi trao đổi 
thông tin.

- Bạn tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ hình thức nào để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu 
trúc dữ liệu. Chúng tôi nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm 
can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi 
quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết. 

- Mọi thông tin giao dịch của bạn tại website sẽ được chúng tôi bảo mật nhưng trong trường hợp pháp luật 
yêu cầu, chúng tôi buộc phải cung cấp thông tin này cho cơ quan pháp luật.
Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và tòa 
án Việt Nam có thẩm quyền xem xét.


 

3. Quyền lợi khách hàng 

- Bạn có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại những 
sai sót trong dữ liệu của bạn mà không mất phí. Bất cứ lúc nào bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi 
ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị. 

Top