Cancel:

If you choose to cancel your order for any reason, you may do so only if the seller not yet accepted your order or delivery out

However you will be responsible for any additional cost occurred in relation with such cancellation.

In certain case, the seller may have already delivered your item(s) prior to update shipping status.

In such case, you may not cancel the order but you may apply for return and pay for the return cost only

 

Exchange:

Exchange is available within 2days after you receive the item(s) ordered.

To apply exchange on your order, please go to ‘My Account>Order History’ and find the order then click on exchange.

Delivery person will visit you within 2days to pick up the package.

However, you may pay for applicable exchange cost unless you have received or discrepancy item(s).

 

Return:

Return is available within 2days after you received the item(s) ordered. When you return the non-defective item(s),

each seller will charge you for delivery fee. While you are applying for return, please clearly enter the reason for return

as this will affect and be responsible for the return fee of delivery.

For the swift process for the return, we recommend you to pay for return fee in advance.

Other noteworthy Information

Exchange and Return claims only available to apply within 2days after delivery completed

 

Refund:

You can check your refund status from ‘My Account>Order History’. Refunds will be made into your paid payment method within 5days.

If don’t receive the refund after this notification, please contact the card issuer/payment company you used for the payment.

And if you have any further inquiries, please contact to Customer Service Center. We will try our best to serve you in all ways possible.

 

*********************************************************

 

Hủy đơn hàng:

Nếu chọn hủy đơn hàng vì bất cứ lí do gì, quý khách chỉ có thể hủy nếu đơn hàng chưa được xử lý hoặc chưa được vận chuyển.

Tuy nhiên quý khách có thể phải chịu phí phụ thu liên quan tới đơn hàng bị hủy.

Trong trường hợp đơn hàng đã được vận chuyển đi, quý khách không còn hủy đơn hàng được nữa. Thay vào đó quý khách có thể áp dụng trả lại sản phẩm và chỉ chịu phí vận chuyển trả hàng.

 

Đổi:

Việc đổi hàng có hiệu lực trong vòng hai ngày kể từ khi quý khách nhận được sản phẩm.

Để thực hiện đổi sản phẩm trong đơn hàng, chọn “Tài khoản của tôi > Lịch sử đơn hàng”, tìm đơn hàng và chọn đổi sản phẩm.

Nhân viên vận chuyển sẽ đến nhận lại hàng trong vòng hai ngày.

Tuy nhiên quý khách có thể phải trả phí đổi hàng được áp dụng trừ khi quý khách nhận hoặc có sự thiếu đồng nhất trong sản phẩm.

 

Trả:

Việc trả hàng có hiệu lực trong vòng hai ngày kể từ khi quý khách nhận được sản phẩm.

Khi quý khách trả hàng không bị lỗi, chúng tôi sẽ phải tính phí vận chuyển.

Khi trả hàng, quý khách cần ghi rõ lí do, vì điều này sẽ ảnh hưởng và có tính quyết định trong phí vận chuyển trả hàng.

Để trả hàng được nhanh chóng, quý khách nên trả phí vận chuyển trả hàng trước.

Lưu ý:

Yêu cầu đổi và trả lại sản phẩm chỉ có hiệu lực trong vòng 2 ngày sau khi giao hàng thành công.

 

Hoàn tiền:

Quý khách có thể kiểm tra tình trạng hoàn tiền của mình bằng cách chọn 'Tài khoản của Tôi> Lịch sử Đặt hàng’. Tiền được hoàn lại dựa trên phương thức thanh toán của quý khách lúc mua hàng trong vòng 5 ngày.

Trường hợp quý khách chưa nhận được tiền hoàn sau thông báo này, vui lòng liên hệ với ngân hàng quý khách đã sử dụng để thanh toán.

Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, quý khách vui lòng liên hệ Trung tâm Chăm sóc Khách hàng để được hỗ trợ.

 

Top