(Vietnamese below)

By accessing our site you agree to be bound by these terms. The website reserves the right to change, modify, add or discontinue any part of the Terms and Conditions of Use at any time. Changes take effect immediately upon posting on the site without prior notice. And when you continue to use the site, after the changes in terms and conditions are posted, you are accepting such changes.

Please check regularly to update our changes.

 

1. Web manual

- Upon accessing our web site, the user must be at least 18 years of age or under the supervision of a parent or legal guardian.

- We license you to shop on the web under the terms and conditions of use.

- It is strictly forbidden to use any part of this website for commercial purposes or on behalf of any third party without our written permission. If you violate any of these terms, we will cancel your license without notice.

- This site is only used to provide product information but we are not a manufacturer so comments displayed on the web are personal opinions of our customers, not ours.

- You must register an account with credentials about yourself and must update if there are any changes. Each visitor is responsible for their password, account and activity on the web. Furthermore, you must notify us when your account is accessed without permission. We do not accept any liability whatsoever, whether direct or indirect, for any loss or damage caused by your non-compliance.

- During the registration process, you agree to receive emails from the website. Then, if you do not want to continue receiving mail, you can refuse by clicking on the link at the bottom of every promotional email.

 

2. Accept orders and prices

- We reserve the right to refuse or cancel your order for any reason at any time. We may ask more about the phone number and address before ordering.

- We are committed to providing the most accurate price information to consumers. However, mistakes are sometimes made, for example, if the price of the product is not displayed correctly on the website or if the price is incorrect, we will contact the instructions or notice of cancellation. That's for you. We also reserve the right to refuse or cancel any orders whether or not they have been confirmed or have been paid.

 

 3. Brand and copyright

- All intellectual property rights (whether registered or unregistered), information content and all design, text, graphics, images, video, music, software, source code and basic software are our assets. All content of the site is protected by Vietnam's copyright laws and international conventions. Copyright reserved.

 

4. Jurisdiction

- The terms, conditions and contents of this website are governed by the laws of Vietnam and the courts in Vietnam will settle any disputes arising out of the unauthorized use of this site. .

 

5. Privacy Policy

- Our website values ​​the confidentiality of information and uses the best means of protecting your information and payment. Your information during the payment process will be encrypted for your safety. After you complete the order process, you will exit safety mode.

- You may not use any program, tool or other form of interference in the system or alter the data structure. The site also prohibits the spreading, propagation, or encouragement of any activity that interferes with, sabotaging or infiltrating system data. Individuals or organizations in violation will be deprived of all rights and will be prosecuted if necessary.

- All transaction information will be kept confidential, but if required by law, we will be required to provide this information to law enforcement agencies.

 

6. Change, cancel transaction at website

In any case, the customer has the right to terminate the transaction if the following measures are taken:

- Notify us of cancellations via Hotline 08 99 88 9220

- Return goods received but not used or enjoy any benefits from such goods (as specified in the return policy).

**********************************************************************

ĐIỀU KHOẢN:

Khi quý khách hàng truy cập vào trang website của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản mua bán hàng hóa này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Quý khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

 

1. Sử dụng website

Khi vào web của chúng tôi, khách hàng phải đảm bảo đủ 18 tuổi, hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp.

Chúng tôi sẽ cấp phép sử dụng để khách hàng có thể mua sắm trên website trong khuôn khổ Điều khoản và Điều kiện sử dụng đã đề ra.

Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong đây, chúng tôi sẽ hủy tài khoản của khách mà không cần báo trước.

- Trang web chỉ cung cấp thông tin sản phẩm, nhưng chúng tôi không phải nhà sản xuất.Vì thế nên những bình luận hiển thị ở web là ý kiến cá nhân của khách hàng chứ không phải của chúng tôi.

- Quý khách hàng sẽ phải đăng ký tài khoản với thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người truy cập phải có trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và hoạt động của mình trên web. Hơn nữa, quý khách hàng phải thông báo cho chúng tôi biết khi tài khoản bị truy cập trái phép. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do quý khách không tuân thủ quy định.

- Trong suốt quá trình đăng ký, quý khách đồng ý nhận email quảng cáo từ website. Nếu không muốn tiếp tục nhận mail, quý khách có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo.

 

2. Chấp nhận đơn hàng và giá cả

  • Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy đơn hàng của quý khách vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào.
  • Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp thông tin giá cả chính xác nhất cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, đôi lúc vẫn có sai sót xảy ra, ví dụ như trường hợp giá sản phẩm không hiển thị chính xác trên trang web hoặc sai giá, tùy theo từng trường hợp chúng tôi sẽ liên hệ hướng dẫn hoặc thông báo hủy đơn hàng đó cho quý khách. Chúng tôi cũng có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn hàng nào dù đơn hàng đó đã hay chưa được xác nhận hoặc đã thanh toán.

 

3. Thương hiệu và quyền pháp lý:

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ ( đăng ký hay chưa đăng ký) như: nội dung thông tin, thiết kế, văn bản, đồ họa, hình ảnh, video, âm nhạc, phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản, đều thuộc tài sản của chúng tôi . Nội dung trang web được bảo vệ bởi luật bản quyền và các công ước quốc tế của Việt Nam. Bản quyền được bảo lưu.

 

4. Thẩm quyền:

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép trang web này.

 

5. Quy định về bảo mật:

Trang web của chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất bảo vệ thông tin và việc thanh toán của quý khách. Thông tin của quý khách trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn. Sau khi quý khách hoàn thành quá trình đặt hàng, quý khách sẽ thoát khỏi chế độ an toàn.

Quý khách không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Trang web cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật ngoại trừ trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu.

 

6. Thay đổi, hủy giao dịch tại website

Trong bất kỳ trường hợp nào, khách hàng có quyền chấm dứt giao dịch nếu:

- Thông báo cho chúng tôi về hủy giao dịch thông qua hotline: 08 99 88 9220

- Trả lại hàng hoá nhận được nhưng không sử dụng hoặc hưởng bất kỳ lợi ích nào từ hàng hoá đó (như được quy định trong chính sách hoàn trả).

Top